راه های ارتباط با بیستیا

Header image

بیستیا در شبکه های اجتماعی

شما می توانید از طریق درگاه آنلاین در اپلیکیشن ویاشارژاز طریق خودپردازها مبلغ شارژرا به شماره کارت6104337683841686نزد بانک ملت به نام خانم الهام سبزبان واریز نمایید وشماره پیگیری را به آیدی تلگرام@bistia2تلگرام نمایید.

تماس با پشتیبانی

هر کجای ایران که هستید،می توانید پس از ثبت نام در این اپلیکیشن وفرستادن مشخصات ورزومه کاریتان ویک نمونه ویدیو آموزشی
به تبلیغ وگسترش کارتان کمک کنیدودر آمد خود را چند برابر کنید
09028050338